2023-12-09
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta | WirAd
 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Łęczycka 16
99-200 Poddębice
tel.: 043 678 78 00
fax: 043 678 27 01
e-mail: powiat@poddebicki.pl
http: www.poddebicki.pl


 
karty informacyjne 
Karta informacyjna usługi:

Kod usługi:GN.6630
Wydnie nr:1/2010-01-04
Nazwa usługi:Uzgodnienia lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna:

 Od dnia 12 lipca 2014 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzona ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.897). Zmieniają się dotychczasowe zasady koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), określające szczegółowe zasady i tryb uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia , utraciło moc obowiązującą z dniem 12 lipca 2014r.

 Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2015.520)

2.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 t.j.)

3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r.w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjno
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

4.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133).

5.    Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

6.    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U.2012.462)

7.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015.783.)

Wydział załatwiający sprawę:

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu – II piętro pokój 205,

godz. pracy Wydziału:

od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

tel. 43 6787831 fax 43 6784272

e-mail: zud@poddebicki.pl

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2.    Oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa od inwestora lub projektanta, wraz z wniesioną opłatą jeśli wniosku nie składa inwestor lub projektant.

3.    Minimum dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

4.    Plik tekstowy(przesłany na e-mail bądź na nośniku) zawierający wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych sieci, określonych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, zdefiniowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

 

Pobierz druk w formacie WORD

Pobierz druk w formacie PDF

PRZYDATNE INFORMACJE:

1.    Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Pamiętaj o podaniu swojego numeru telefonu i adresu e-mail (wzór wniosku stanowi załącznik do pobrania – druk WNIOSEK -NK).

2.    Gdy występujesz o uzgodnienie jako pełnomocnik (projektanta lub inwestora), do wniosku dołącz oryginał (lub poświadczoną kopię) pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.

3.    Złóż wniosek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

4.    Do wniosku dołącz wymagane dokumenty wymienione poniżej.

5.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, bądź niekompletności przedłożonej dokumentacji, zostaniesz wezwany pisemnie bądź e-mailowo do usunięcia braków.

6.    Otrzymasz powiadomienie drogą elektroniczną o wystawieniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

7.    Odbierz Dokument Obliczenia Opłaty, wnieś opłatę i dostarcz dowód wniesienia opłaty.

8.    O ewentualnej zmianie terminu narady koordynacyjnej  zostaniesz powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.

9.    Odbierz odpis protokołu z narady i egzemplarz projektu.

10. Zakończyłeś proces uzgadniania z powodzeniem.

Zasady przygotowania projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej :

 

1.    Projekt sieci uzbrojenia terenu należy przygotować w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

2.    Projekt sporządza się na planie sytuacyjnym, kopii aktualnej  mapy zasadniczej
lub mapie do celów projektowych, wykonanej zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w odpowiedniej skali -1:500 lub większej), zapewniającej czytelność treści kartograficznej i opisowej mapy.

3.    Dokumentacja i projekt są zwracane inwestorowi w przypadku sporządzenia projektu na nieaktualnej lub nieczytelnej mapie lub stwierdzenia innych nieprawidłowości w sporządzeniu mapy  z zachowaniem formy pisemnej. Jeden egzemplarz pozostaje w archiwum tut. Urzędu.

4.    Projekt sieci uzbrojenia terenu powinien być wkreślony na załączniki mapowe
w sposób czytelny (grubością linii 0,35 mm), z zachowaniem skali mapy,
z zanumerowanymi punktami charakterystycznymi przewodu, z umieszczoną na projekcie legendą, określającą  rodzaje sieci uzbrojenia terenu z rozdzieleniem na sieci i przyłącza (nazwa i funkcja przewodu) .

5.    Należy dostarczyć na nośniku bądź na adres e-mail, plik tekstowy z wykazem współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych obiektów w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000. Ponadto do wniosku należy dołączyć minimum 2 egz. załączników mapowych w postaci wydruku mapy z numerycznie opracowanym projektem oraz oryginał mapy opatrzony klauzulami Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

6.    Każdy egzemplarz załącznika mapowego z wniesionym projektem powinien być autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia
do projektowania sieci uzbrojenia terenu (oryginalny podpis, pieczątka, numer uprawnień, specjalność)powinien zawierać datę opracowania oraz jeśli jest sporządzony na kopii mapy do celów projektowych, potwierdzać jej zgodność z oryginałem.

 

 

Opłaty:

1.    Opłatę za uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną, po otrzymaniu (e-mail) informacji o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

2.    Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r.o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897)

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:

·         150 zł - za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem

·         105 zł - (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:

·         105 zł – (150 zł  x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy

·         73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy

 

Opłaty za uzgodnienie należy dokonać w kasie , lub przelewem na konto:

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE
 Nr 95 9263 0000 0004 1944 2000 0002
W tytule przelewu należy podać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty
Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury:  
17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy Poddębice

ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE
 Nr 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005
Dopisek: opłata skarbowa za...

Termin załatwiania sprawy:

 Planowane  terminy  narad  koordynacyjnych  w  2016 roku 

styczeń:  12 i 26,                     lipiec: 12 i 26,

luty: 9 i 23,                             sierpień: 9,

marzec: 8 i 22,                       wrzesień: 6 i 20,

                        kwiecień: 5 i 19,                     październik : 4 i 18,

maj: 17 i 31,                           listopad: 8 i 22,

czerwiec: 14 i 28,                   grudzień: 6 i 20.

 

 O ewentualnej zmianie terminu narady koordynacyjnej  uczestnicy narady koordynacyjnej oraz inne zainteresowane podmioty zostaną zawiadamiani nie później niż 3 dni robocze przed planowanym jej terminem.

Wnioski na najbliższą planowaną naradę, należy składać do czwartku przed wyznaczonym terminem narady, wnioski złożone później, zostaną rozpatrzone na kolejnej naradzie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Tryb odwołania:
Inne:

 

Wniosek o uzgodnienie w formacie DOC.doc

Wniosek o uzgodnienie w formacie PDF

Okres ważności uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

1.    Projekty uzgodnione w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej (po 12.07.2014r) nie mają określonego terminu ważności.

2.    Projekty uzgodnione przed dniem 12 lipca 2014r (data wejścia w życie zmian do ustawy PGiK) zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

 

  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i programowanie: INTERmedi@