2024-06-23
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta | WirAd
 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Łęczycka 16
99-200 Poddębice
tel.: 043 678 78 00
fax: 043 678 27 01
e-mail: powiat@poddebicki.pl
http: www.poddebicki.pl


 
karty informacyjne 
Karta informacyjna usługi:

Kod usługi:GN.6642
Wydnie nr:3/2010-01-04
Nazwa usługi:Wniosek o mapę do celów opiniodawczych lub kopie mapy ewidencyjnej.
Podstawa prawna:


1.     Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami).

2.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183 ze zm.).

3.     Rozporządzenie Ministra administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917).

4.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

5.     Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm).

Wydział załatwiający sprawę:

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami parter pokój 22 (okienko),
tel. 43 678 78 14, e-mail: geodezja@poddebicki.pl

godz. pracy Wydziału:

od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

 

Wymagane dokumenty:

       1.    Wniosek o udostępnienie danych rejestru cen i wartości nieruchomości - druk P + P3, P8

        2.    Pełnomocnictwo – do występowania w imieniu innej osoby (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowejza prokurę).

        PRZYDATNE INFORMACJE:

       1. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu odpłatnie z zastrzeżeniem art. 40a pkt. 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

        2. W celu uzyskania danych z rejestru cen i wartości nieruchomości pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (część P i P3,P8).

      3. Wypełniając wniosek wskaż przedmiot wniosku oraz zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu.

        4. Wybierz formę przekazania i sposób odbioru materiałów.

        5. Wpisz czytelnie dane do kontaktu, w tym adres e-mail przeznaczony do wysyłki materiałów w formie elektronicznej.

       6. Wniosek złóż w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

      7. Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby dołącz do wniosku pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz  z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).

       8. a podstawie wniosku zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty określający wysokość opłaty za zamówione materiały.

      9. Po uiszczeniu opłaty zostaną wydane zamówione materiały wraz z Licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.  

Opłaty:

Wysokość opłat za udostępnienie materiałów zasobu określa Tabela nr 2,13, Załącznika do Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zmianami.

Opłata za udostępnienie materiałów zasobu wynosi:

·         dla mapy do celów opiniodawczych kolorowej w postaci dokumentu drukowanego:

1) 22,50 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A4;

2) 37,50 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A3;

3) 60,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A2;

4) 90,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A1;

5) 150 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A0;

·         dla mapy do celów opiniodawczych czarno-białej w postaci dokumentu drukowanego:

1) 15,80 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A4;

2) 26,30 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A3;

3) 42,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A2;

4) 63,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A1;

5) 105,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A0.

·         dla mapy ewidencyjnej kolorowej w postaci dokumentu drukowanego:

1)    10,50 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A4;

2)    17,50 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A3;

3)    28,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A2;

4)    42,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A1;

5)    70,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A0;

·         dla mapy ewidencyjnej czarno-białej w postaci dokumentu drukowanego:

1)    7,40 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A4;

2)    12,30 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A3;

3)    19,60 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A2;

4)    29,40 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A1;

5)    49,00 zł, jeżeli mapa została wydana w formacie A0.

 

W przypadku udostępniania zbioru danych rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania wyceny, zgodnie z pkt. 3 Załącznika do Ustawy stosuje się współczynnik korygujący opłaty K w wysokości 0,5.


Pobranie opłaty:

Opłaty za uzgodnienie należy dokonać w kasie, lub przelewem na konto:

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE
 Nr 95 9263 0000 0004 1944 2000 0002
W tytule przelewu należy podać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty

Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury:  
17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy Poddębice
Dopisek: opłata skarbowa od...

 

Opłaty sa zależne od formatu i naliczane po wykonaniu mapy.

Termin załatwiania sprawy:

Realizacja wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu w kolejności złożenia wniosku do 30 dni.

Tryb odwołania:
Inne:

 


       1. Załącznik 3 wniosek o udostępnienie materiałów z zasobu.pdf

         2. Formularz_P3.pdf

         3. Formularz_P8.pdf

  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i programowanie: INTERmedi@