2023-12-09
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta | WirAd
 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Łęczycka 16
99-200 Poddębice
tel.: 043 678 78 00
fax: 043 678 27 01
e-mail: powiat@poddebicki.pl
http: www.poddebicki.pl


 
karty informacyjne 
Karta informacyjna usługi:

Kod usługi:GN.6621.1
Wydnie nr:2/2010-01-04
Nazwa usługi:Wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Geodezyjne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 r.)

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454 z 2001 r.)

Wydział załatwiający sprawę:

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami parter pokój 14-17,
tel. 43 678 78 10-12, e-mail: geodezja@poddebicki.pl

Wymagane dokumenty:

1.

  Wniosek o wydanie wypisu / wypisu wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów
i budynk
ów – wzór wniosku - załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty(Dz. U. Nr 2014 poz. 917).

2.  Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania wypisu zawierającego dane podmiotowe np.: wezwanie sądu lub organu publicznego, akt notarialny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, (oryginały dokumentów lub kopie dokumentów z oryginałem do wglądu).

3.  Dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód tożsamości: w przypadku osób prawnych - dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo), pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.

PRZYDATNE INFORMACJE:

1. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne

2. Pobierz i wydrukuj wniosek.

3. Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie (numer obrębu i numer działki ewidencyjnej oraz księgę wieczystą i dokładny adres) nieruchomości, dla których wnioskujesz o wydanie dokumentów lub określ nr i nazwę dokumentu stanowiącego podstawę wpisu w operacie ewidencyjnym, o którego udostępnienie wnioskujesz. Podaj nr telefonu i adres e-mail.

4. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu odpłatnie i nieodpłatnie.

5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy
z operatu ewidencyjnego, zawieraj
ące dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz. 897), czyli:

• właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

a)  nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu,
w rozumieniu przepis
ów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,

b)  gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

 

• na żądanie:

a) właś

1.  Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.

2.  Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

3.  Wielkość opłat ustalana jest na podstawie  tabeli 11 załącznika do ustawy
z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o post
ępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897). Opłata dotyczy jednej jednostki rejestrowej.

4.  Opłata za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego wynosi 150,00zł

5.  Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury:  

17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy Poddębice
Dopisek: op
łata skarbowa od...

Opłaty za wypisy /wyrysy należy dokonać w kasie lub przelewem na konto:

Starostwo Powiatowe w Poddębicach

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE

Nr 95 9263 0000 0004 1944 2000 0002

W tytule przelewu należy podać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty

Termin załatwiania sprawy:

Realizacja wypisów do 7 dni, wyrysów okres ten może wydłużyć się do 30 dni, jeżeli przed wydaniem dokumentu niezbędne będzie dokonanie aktualizacji zapisów
w ewidencji grunt
ów i budynków termin ten może się wydłużyć z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, konieczność porównania stanów prawnych
w ewidencji grunt
ów i budynków i księgach wieczystych oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i programowanie: INTERmedi@