2024-02-23
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta | WirAd
 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Łęczycka 16
99-200 Poddębice
tel.: 043 678 78 00
fax: 043 678 27 01
e-mail: powiat@poddebicki.pl
http: www.poddebicki.pl


 
karty informacyjne 
Karta informacyjna usługi:

Kod usługi:GN.6621.2
Wydnie nr:1/2010-01-04
Nazwa usługi:Wypis z ewidencji gruntów i budynków
Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.
z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.).

2.  Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o post
ępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2014 r. poz. 897)

3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. Nr 2013, poz. 267).

4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. Nr 2012,
poz. 1282ze zm.).

5.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. nr 38, poz. 454), zmienione Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
29 listopada 2013r. (Dz. U.z 2013r. poz. 1551).

6.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie udost
ępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Op
łaty (Dz. U. z 2014 poz. 917)

7.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.
z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

8.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pa
ństwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183).

Wydział załatwiający sprawę:

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami parter pokój 14-17,
tel. 43 678 78 10-12, e-mail: geodezja@poddebicki.pl

Wymagane dokumenty:

1.  Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków – wzór wniosku - załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty(Dz. U. Nr 2014 poz. 917).

2.  Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania wypisu zawierającego dane podmiotowe np.: wezwanie sądu lub organu publicznego, akt notarialny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, (oryginały dokumentów lub kopie dokumentów z oryginałem do wglądu).

3.  Dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód tożsamości: w przypadku osób prawnych - dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo), pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.

PRZYDATNE INFORMACJE:

1.  Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne

2.  Pobierz i wydrukuj wniosek.

3.  Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie (numer obrębu i numer działki ewidencyjnej oraz księgę wieczystą i dokładny adres) nieruchomości, dla których wnioskujesz o wydanie dokumentów lub określ nr i nazwę dokumentu stanowiącego podstawę wpisu w operacie ewidencyjnym, o którego udostępnienie wnioskujesz. Podaj nr telefonu i adres e-mail.

4.  Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu odpłatnie i nieodpłatnie.

5.  Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy
z operatu ewidencyjnego, zawieraj
ące dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz. 897), czyli:

• właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

a)  nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu,
w rozumieniu przepis
ów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,

b)  gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania; 

• na żądanie:

a) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

b) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

c) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.

6.  Jeśli wnioskujesz o wypisy, które zawierają dane podmiotowe, a nie jesteś ujawniony w operacie ewidencji gruntów do nieruchomości objętej wnioskiem, wskaż interes prawny w celu uzyskania wnioskowanych danych, dołącz dokumenty potwierdzający interes prawny lub upoważnienie właściciela.

7.   Udaj się do siedziby Starostwa Powiatowego w Podd

Opłaty:

1.  Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.

2.  Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

3.  Wielkość opłat ustalana jest na podstawie  tabeli 11 załącznika do ustawy
z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz ustawy o post
ępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897). Opłata dotyczy jednej jednostki rejestrowej.

4.  Opłata za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego-50.00zł

Opłata za wypis z rejestru budynków w postaci dokumentu drukowanego wynosi 30.00zł

5.  Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury:  

17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy Poddębice
Dopisek: op
łata skarbowa od...

Opłaty za wypisy /wyrysy należy dokonać w kasie lub przelewem na konto:

Starostwo Powiatowe w Poddębicach

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE

Nr 95 9263 0000 0004 1944 2000 0002

W tytule przelewu należy podać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty

 

Termin załatwiania sprawy:

Realizacja wypisów do 7 dni, okres ten może wydłużyć się do 30 dni, jeżeli przed wydaniem dokumentu niezbędne będzie dokonanie aktualizacji zapisów
w ewidencji grunt
ów i budynków termin ten może się wydłużyć z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, konieczność porównania stanów prawnych w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Tryb odwołania:
Inne:

1.  Wypisy dla budynków i lokali są wydawane po założeniu ewidencji budynku i/lub lokalu.

2.  Termin realizacji wniosku może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego.

3.  Przy składaniu wniosku należy wskazać miejsce odbioru dokumentów. Wysłanie materiałów z zasobu pod wskazany adres dokonywane jest odpłatnie.

  Zalacznik_4_wniosek_o_wydanie_wypisu_wyrysu_z_ewidencji_gruntow_i_budynkow.pdf

 

  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i programowanie: INTERmedi@