2024-04-20
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta | WirAd
 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
Łęczycka 16
99-200 Poddębice
tel.: 043 678 78 00
fax: 043 678 27 01
e-mail: powiat@poddebicki.pl
http: www.poddebicki.pl


 
karty informacyjne 
Karta informacyjna usługi:

Kod usługi:BI.6743.
Wydnie nr:1/2016-04-01
Nazwa usługi:ZGŁOSZENIE BUDOWY OBIEKTU NIE WYMAGAJĄCEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Podstawa prawna:

art.30 ust.1, art.29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290).

Wydział załatwiający sprawę:

Wydział Budownictwa , Inwestycji i Zamówień Publicznych
pokój nr 306/307/324 (III piętro),
Godziny urzędowania Wydziału :
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
tel. (43) 678 78 46, (43) 678 78 61 , fax (43) 678 27 01
e-mail:
budownictwo@poddebicki.pl

Wymagane dokumenty:

1. zgłoszenie budowy obiektu nie wymagającego pozwolenia na budowę winien zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba), adres zamieszkania,
- nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.


Pobierz wzór w formacie PDF

Pobierz wzór w formacie Microsoft Word

2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  •  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,                                                                                                                                                                               

Pobierz wzór w formacie  PDF

Pobierz wzór w formacie Microsoft Word

  • odpowiednie szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (np. rozwiązania konstrukcyjne, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego terenu/ obiektu),
  •  pozwolenia, opinie i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.
  • mapę geodezyjną do celów opiniodawczych z naniesionym usytuowaniem obiektu, budynku, budowli, z oznaczeniem odległości projektowanego obiektu od granic nieruchomości i jego istotnymi wymiarami;
  • w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych - projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane
  • w przypadku budowy zbiornika na gaz - uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • w przypadku budowy obiektu budowlanego na działce niezabudowanej inwestor przed zgłoszeniem winien wystąpić do Urzędu Gminy / Miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  • pełnomocnictwo udzielone do działania w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub urzędowo/notarialne poświadczona kopia) - w przypadku ustanowienia pełnomocnika,
  • oryginał dowodu zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.
Opłaty:

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

Zgłoszenie budowy obiektu nie wymagających pozwolenia na budowę nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej o ile nie występują czynności podlegające tej opłacie.

Termin załatwiania sprawy:

Załatwienie sprawy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia , może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji
Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Starosty Poddębickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne:
  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i programowanie: INTERmedi@